PEOFESSIONSHØJSKOLEN ABSALONS WHISTLEBLOWERORDNING

I vores whistleblowerordning kan du foretage indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.


Du kan derudover indberette om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet. Det kan f.eks. være overtrædelser inden for offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og -overensstemmelse, samt miljøbeskyttelse.

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab og skal ses som et supplement til sædvanlige rapporteringskanaler, som f.eks. den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.


Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger, eller du kan vælge at indberette anonymt. Du kan læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse under punktet ”Anonymitet” ovenfor. Under punktet ”Whistleblowerpolitik” kan du læse nærmere om rammerne for brugen af vores ordning. Du kan finde oplysning om behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen under punktet ”Privatlivspolitik”.


Fra denne side kan du oprette en ny indberetning eller følge op på en eksisterende indberetning.


Opfølgning på din indberetning kan være relevant af flere årsager:

1) Du ønsker at se status for din indberetning for at kontrollere, om der er sket sagsbehandling.

2) Du ønsker at give flere oplysninger til din indberetning.

3) Whistleblowerenheden har anmodet om flere oplysninger fra dig for at hjælpe dem med at følge op på din indberetning.


Når du vil følge op på din indberetning, skal du bruge den kode, som du modtog, da du foretog indberetningen. Vi opfordrer dig derfor til at gemme denne kode.