SKOLERNE I OURES WHISTLEBLOWERORDNING
I vores whistleblowerordning kan du foretage fortrolig og sikker indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger, eller du kan vælge at indberette anonymt. Du kan læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse under punktet ”anonymitet” ovenfor. I menuen kan du også under ”whistleblowerpolitik” læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning. Du kan få oplysning om behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen under punktet ”privatlivspolitik”.

Fra denne side er du i stand til at oprette en ny sikker indberetning eller følge op på en eksisterende indberetning.

Opfølgning på dine indberetninger kan være relevant af flere årsager:

1) Du ønsker at se status for din indberetning for at kontrollere, om der er sket yderligere sagsbehandling.


2) Du ønsker at give yderligere oplysninger til din indberetning.


3) Whistleblowerenheden har anmodet om yderligere oplysninger fra dig for at hjælpe dem med at følge op på din indberetning.