Østjyllands Brandvæsen - Whistleblowerordning


Som medarbejder eller samarbejdspartner kan du indberette ulovlige eller alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom.


Formålet med ordningen er at sikre, at oplysninger om sådanne ​ulovlige eller alvorlige forhold kan kommunikeres af medarbejdere og samarbejdspartnere til et habilt ledelsesniveau, der har kompetencen til at afværge og forebygge disse forhold. Samtidig har ordningen til formål at beskytte personer, der indberetter sådanne forhold mod repressalier.

Whistleblowerordningen supplerer den daglige og direkte dialog med beredskabets ledelse og HR-afdeling om kritisable forhold, ligesom whistleblowerordningen supplerer den direkte adgang til tillidsrepræsentanten.

Her på Østjyllands Brandvæsens whistleblowerportal kan du læse mere om, hvem der kan benytte ordningen samt om, hvilke forhold der kan indberettes.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller, hvis det ønskes, 100% anonymt.
Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret.

Fra denne side er du i stand til at oprette en ny sikker indberetning eller på følge op på en eksisterende indberetning. 


Opfølgning på dine indberetninger ​kan være relevant af flere årsager:

1) Du ønsker at se status for din rapport for at kontrollere, om der træffes handling.

2) Du ønsker at give yderligere oplysninger til din indberetning.

3) Du er blevet anmodet om yderligere oplysninger til for behandling af din indberetning.